Tiếng Việt
French

Một số NCKH Sinh viên các năm gần đây

Năm học 2015-2016

STT Người thực hiện GV Hướng dẫn Tên đề tài
1 Trịnh Bích Thủy

(14F2)

Bùi Bích Thủy L’étude comparative de l’acte de conseil en français et en vietnamien sur le Facebook

Nghiên cứu so sánh hành động ngôn ngữ khuyên trong tiếng Pháp và tiếng Việt trên Facebook

2 Hà Thị Hằng

(12F2KT)

Nguyễn Thu Hà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU: Tác động đối với dệt may Việt Nam

Accord de libre-échange Vietnam – Union européenne : Enjeux pour les entreprises de textile vietnamiennes

3 Phan Vũ Mỹ Linh Đoàn Hương Ly

(13F6)

Đặng Kim Hoa Mối quan hệ gia đình thể hiện qua các câu phương ngôn tục ngữ Pháp

La valeur familiale à travers les proverbes français

4 Trần Nhật Linh

Phan Diệu Linh

Huỳnh Quế Ngọc

(13F1 + 14F2)

Nguyễn Ngọc Lưu Ly Des emprunts français dans l’oeuvre « Số đỏ » de l’auteur Vũ Trọng Phụng

Từ mượn tiếng Pháp trong tác phẩm “Số đỏ” của tác giả Vũ Trọng Phụng

 

Năm học 2014-2015

STT Người thực hiện GV Hướng dẫn Tên đề tài
1 Đỗ Thu Hà

(11F6)

Nguyễn Thu hà Vers une meilleure traduction des termes administratifs du français en vietnamien sur le Facebook

Nghiên cứu dịch Pháp-Việt các từ hành chính trên Facebook

2 Hoàng Thị Lan Phương

Lê Hoàng Dương

(13F3 + 13F6)

Nguyễn Thu Lan Difficultés dans l’enseignement de la description du dessin dans la méthode Alter Ego

Những khó khăn trong việc học miêu tả tranh với giáo trình Alter Ego

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...