Tiếng Việt
French

Cơ cấu tổ chức

KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP

Địa chỉ:  Khu Công trình Khoa Pháp, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Điện thoại: 024 6680 7759

E mail: khoaphap_ulis@ulis.vnu.edu.vn 

TRƯỞNG KHOA: TS. Đàm Minh Thủy

CoCauKhoa

Tổng số cán bộ: 52
Biên chế: 42 Cán bộ nam: 13 Phó Giáo sư: 6
Hợp đồng: 10 Cán bộ nữ: 41 Tiến sĩ: 10
Giảng viên chính: 9 Thạc sĩ: 28
Giảng viên: 41 Cử nhân: 8
Chuyên viên: 2 Đi học TS  Pháp+Bỉ: 9

BAN CHỦ NHIỆM

1. TS. Đàm Minh Thủy – Trưởng Khoa

Email : dmthuy@gmail.com

2. TS. Đặng Thị Thanh Thúy – Phó Trưởng khoa

Email : thuy8374397@gmail.com

 

VĂN PHÒNG

1. Phạm Trường Xuân

2. Hoàng Minh Thúy

    Điện thoại : 024 6680 7759

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail