Tiếng Việt
French

GIỚI THIỆU BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP

Trưởng bộ môn:                      TS Nguyễn Việt Quang

Hướng nghiên cứu chính:       Diễn ngôn sư phạm, dạy đọc hiểu, kiểm tra đánh giá ngoại                                                   ngữ, ứng dụng TIC

Email:                                      nvquang74@yahoo.fr

 

Giảng viên:                              PSG. TS. Trần Đình Bình

Hướng nghiên cứu chính:       Lí luận dạy ngoại ngữ, ứng dụng TIC

Email:                                      tbinhfrance@gmail.com

 

Các môn học phụ trách

FRE3031         Lý luận giảng dạy tiếng Pháp

FLF1002         Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

FRE3037         Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp

FRE3039         Thiết kế giáo án và phát triển tài liệu

FRE3050         Xây dựng chương trình giảng dạy

FRE3026         Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ

FRE3023         Giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành

FRE3021         Công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ

FRE3024         Giảng dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ 2

FRE4051         Khóa luận Tốt nghiệp

 

Giới thiệu về các môn học

 1. FRE3031 Lý luận giảng dạy tiếng Pháp

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức liên quan đến lí luận day học ngoại ngữ nói chung và tiếng Pháp nói riêng, giúp họ nắm được các khái niệm cơ bản, quan trọng, các trường phái lí thuyết dạy học ngoại ngữ. Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp các kiến thức về giao tiếp, tình huống giao tiếp, kĩ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, lịch sử các phương pháp dạy ngoại ngữ  như : phương pháp truyền thống, (Méthode traditionnelle) trực tiếp (Méthode directe), nghe nói (méthode audio orale), cấu trúc tổng hợp nghe nhìn (SGAV), đường hướng giao tiếp (Approche communicative), đường hướng hành động (Approche actionnelle). Thêm vào đó là một số kiên thức về ba loại hình kiểm tra đánh giá trong ngoại ngữ là đánh giá chẩn đoán (évaluation pronostique), đánh giá trong quá trình học (évaluation formative) và đánh giá tổng kết  (évaluation sommative), về lớp học ngoại ngữ với các đặc điểm riêng của nó.

 1. FLF1002 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức liên quan đến Phương pháp nghiên cứu khoa học, giúp họ nắm được các khái niệm cơ bản, quan trọng của môn học như  là khoa học là gì, mục đích chính của hoạt động khoa học, phân biệt được sự khác nhau giữa khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, bốn phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn với các cách bước thao tác cụ thể riêng của từng phương pháp. Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp các kiến thức cần thiết về các bước làm một nghiên cứu khoa học trong môi trường đại học và môi trường chuyên môn ngoài xã hội như làm một đề tài nghiên cứu theo chủ đề, làm luận văn tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, viết bài nghiên cứu để gửi đăng trong tạp chí chuyên môn.

 

 1. FRE3037 Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp

Học phần Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp là một môn lý thuyết, cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành của phương pháp giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp : dạy phát âm, từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe nói, đọc viết.

Về kỹ năng, học phần sẽ hình thành và phát triển các kỹ năng nghiên cứu phân tích đánh giá tài liệu khoa học, xây dựng dự án nghiên cứu về giảng dạy ngoại ngữ, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình.

 

 1. FRE3039 Thiết kế giáo án và phát triển tài liệu

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức liên quan đến thiết kế giáo án và phát triển tư liệu lí trong dạy học ngoại ngữ nói chung và tiếng Pháp nói riêng, giúp họ nắm được các khái niệm cơ bản, quan trọng, các bước cần làm khi soạn giáo án và phát triển tư liệu phục vụ giảng dạy và học tiếng Pháp ngoại ngữ FLE trong nhà trường và ngoài xã hội. Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp các kiến thức về kĩ năng tìm kiếm, khai thác tư liệu nhờ và công nghệ thông tin và truyền thông (TIC),

Từ đó có thể tìm tư liệu và soạn giáo án phù hợp với chương trình học, trình độ của người học và điều kiện cơ sở vật chất của trường và của cá nhân giáo viên và học sinh nằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong đó có tiếng Pháp ngoại ngữ FLE.

 

 1. FRE3050 Xây dựng chương trình giảng dạy

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức liên quan đến việc xây dựng chương trình giảng dạy nói chung và tiếng Pháp nói riêng, giúp họ nắm được các khái niệm, kiến thức cơ bản, quan trọng liên quan đến quá trình xây dựng chương trình giảng dạy các môn học trong đó có tiếng Pháp. Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp các kiến thức thiết yếu để hiểu rõ và nhận xét  một  chương trình giảng dạy triển khai ở trên lớp và giảng dạy từ xa có sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông (TIC)

 

 1. FRE3026 Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức liên quan đến kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ nói chung và trong tiếng Pháp nói riêng.

Sau khi học xong môn này, sinh viên có khả năng phân loại ba cách đánh giá: Đánh giá chẩn đoán (évaluation pronostique) với mục đích là định hướng và phân loại người học trước khi bắt đầu một chương trình học ngoại ngữ bằng trắc nghiệm đầu vào (Test d’entrée); đánh giá trong quá trình đào tạo (évaluation formative) với mục đích là điều chỉnh quá trình dạy và học thông qua các bài trắc nghiệm khách quan đa dạng nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong chương trình học; đánh giá tổng kết (évaluation sommative) với mục tiêu là phê chuẩn, xếp loại trình độ của người học theo các loại như: xuất sắc, giỏi, khá, trung bình, kém và cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp sau khi đã thi đỗ.

Sinh viên cũng nắm được ba giai đoạn chính của quá trình đánh giá ngoại ngữ là: thu thập thông tin, diễn giải kết quả và đưa ra quyết định; các đặc trưng cơ bản của ba loại hình đánh giá : chẩn đoán, trong đào tạo, tổng kết. Biết phân tích, đánh giá có phê phán các loại trắc nghiệm dùng trong dạy học ngoại ngữ theo các mục tiêu sư phạm đề ra; biết phán xét chất lượng về các điều kiện quản lí, cho thi và chấm bài trắc nghiệm ngoại ngữ với bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc viết

Ngoài ra đề cương cũng giưới thiệu cho sinh viên nắm được một số cách đánh giá trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn châu Âu trong khuôn khổ của khung qui chiếu chung châu Âu về ngoại ngữ (CECR) để cấp chứng chỉ và một số loại đánh giá trình độ tiếng Pháp theo các mục đích khác nhau, đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

 

 1. FRE3023 Giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành

Môn học được thiết kế nhằm giúp sinh viên tiếp cận với những vấn đề cơ bản nhất về giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành.

Sau khóa học, sinh viên có thể :

 • Nắm được những kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành ứng với nhu cầu của người học
 • Biết xác định rõ nhu cầu tiếng pháp chuyên ngành của người học và hiểu được sự giống nhau và khác nhau giữa tiếng Pháp cơ bản và tiếng Pháp chuyên ngành, quá trình chuyển từ tiếng pháp cơ bản sang tiếng pháp chuyên ngành về mặt từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa v.v…
 • Hiểu và biết cách tra cứu các từ điển thuật ngữ, chuyên ngành phục vụ cho chuyên ngành tiếng Pháp mà họ đang học như kinh tế, luật, y chẳng hạn.

 

 1. FRE3024 Giảng dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ 2

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức liên quan đến việc dạy tiếng Pháp như ngoại ngữ 2, cụ thể là: phương pháp dạy học ba kĩ năng ngôn ngữ về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp (phonétique, vocalulaire, grammaire) và phương pháp dạy bốn kĩ năng giao tiếp là : nghe, nói đọc, viết (CO, EO,CE,EE), giúp họ nắm được các kiến thức cơ bản, quan trọng của tiến trình dạy, các bước tiến hành, các hoạt động để phát triển ba kĩ năng ngôn ngữ phục cho bốn kĩ năng giao tiếp.

Thêm vào đó là các giải pháp cụ thể cho những khó khăn gặp phải khi chuyển từ tiếng mẹ, từ ngoại ngữ 1 là tiếng anh sang học tiếng pháp ngoại ngữ hai. Nói một cách khác, là cho sinh viên thấy được những chuyển di tích cực và tiêu cực khi chuyển từ tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ 1 anh  sang ngoại ngữ hai, giúp họ tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt về mặt ngôn ngữ như  ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp và liên văn hoá, làm cho họ hiểu rõ nguồn gốc của lỗi trong quá trình học tiếng pháp ngoại ngữ 2.

 

 1. FRE3021 Công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ

 

 1. FRE4051 Khóa luận Tốt nghiệp
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...